فصل‌ سوم‌ ـ نحوه‌ خرید و تملک‌ زمینها

ماده‌ 10 ـ در مورد زمینهای‌ موات‌ که‌ در اختیار واجدین‌ شرایط‌ موضوع‌ ماده‌ (7) قانون‌ قرار گرفته‌ و بعدا مورد نیاز طرحی‌ باشد ، دستگاه‌ مجری‌ طرح ‌مکلف‌ است‌ نسبت‌ به‌ واگذاری‌ زمین‌ عوض‌ یا پرداخت‌ قیمت‌ عادله‌ آن‌ به‌ انتخاب‌ فردی‌ که‌ زمین‌ را در اختیار داشته‌ اقدام‌ نماید.

ماده‌ 11 ـ برای‌ تملک‌ زمینهای‌ بایر و دایر از سوی‌ دولت‌ و شهرداریها و کلیه‌ دستگاه هایی‌ که‌ طبق‌ قانون‌ ، حق‌ خرید و تملک‌ دارند ، رعایت‌ ضوابط‌ زیرضروری‌ است

الف‌ ـ دستگاه‌ تملک‌کننده‌ دارای‌ طرح‌ مصوب‌ بوده‌ و اعتبار خرید زمین‌ نیز تامین‌ شده‌ باشد.

ب‌ ـ بالاترین‌ مقام‌ اجرایی‌ دستگاه‌ تملک‌کننده‌ نیاز به‌ تملک‌ زمین‌ را تایید نماید.

ج‌ ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ عدم‌ امکان‌ تامین‌ زمین‌ مناسب‌ را از زمینهای‌ موات‌ و دولتی‌ در آن‌ شهر اعلام‌ نموده‌ باشد.

د ـ در شهرهایی‌ که‌ دارای‌ طرحهای‌ مصوب‌ شهری‌ است‌ ، کاربری‌ زمین‌ مورد نیاز ، منطبق‌ با طرح‌ باشد.

ماده‌ 12 ـ تشخیص‌ نیاز برای‌ تملک‌ زمین‌ بایر یا دایر و میزان‌ آن‌ برای‌ احداث‌ واحدهای‌ مسکونی‌ یا واگذاری‌ زمین‌ جهت‌ احداث‌ مسکن‌ و سایر نیازهای‌ مربوط‌ به‌ آنها و همچنین‌ تطبیق‌ میزان‌ زمینهای‌ معوض‌ مورد نیاز طرحهای‌ سایر دستگاهها با طرح‌ مربوط‌ در شهرهای‌ مشمول‌ با وزارت‌ مسکن‌ وشهرسازی‌ است‌ که‌ با در نظر گرفتن‌ اراضی‌ موات‌ و دولتی‌ ظرف‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ دریافت‌ استعلام‌ ، اعلام‌ نظر خواهد کرد.

تبصره‌ ـ تشخیص‌ زمینهای‌ مورد نیاز طرحهای‌ سایر دستگاهها در شهرهای‌ یاد شده‌ در قانون‌ ، با دستگاه‌ مربوط‌ است‌.

ماده‌ 13 ـ در مواردی‌ که‌ شماره‌ پلاک‌ و مشخصات‌ ثبتی‌ زمین‌ مورد تملک‌ ، مشخص‌ نباشد ، دستگاه‌ تملک ‌کننده‌ محل‌ زمین‌ محدوده‌ مورد نیاز خود را درمحل‌ مشخص‌ نموده‌ و قبل‌ از انتشار آگهی‌ تملک‌ ، نقشه‌ محدوده‌ را بر روی‌ نقشه‌ های‌ هوایی‌ ـ در شهرهایی‌ که‌ نقشه‌ هوایی‌ وجود دارد ـ به‌ اداره‌ ثبت‌ محل ‌ارسال‌ می‌نماید. اداره‌ ثبت‌ مکلف‌ است‌ با در نظرگرفتن‌ امکانات‌ و حداکثر ظرف‌ یک‌ ماه‌ ، مشخصات‌ پلاک های‌ ثبتی‌ یا تفکیکی‌ و نقشه‌ پلاک ‌بندی‌ وجریان‌ ثبتی‌ و نام‌ آخرین‌ مالک‌ را براساس‌ سوابق‌ موجود درخصوص‌ محدوده‌ مورد نظر ، طبق‌ صورت‌ مجلس‌ تنظیمی‌ بین‌ نماینده‌ اداره‌ ثبت‌ و نماینده‌دستگاه‌ تملک ‌کننده‌ ، به‌ مرجع‌ تملک‌کننده‌ ارسال‌ نماید. در این‌ صورت‌ پس‌ از انتشار آگهی‌ و اعلان‌ محدوده‌ مورد نظر ، چنانچه‌ مالکین‌ در مهلت‌ تعیین ‌شده‌ جهت‌ انتقال‌ ملک‌ خود مراجعه‌ ننمایند یا زمین‌ مشاعی‌ بوده‌ و برخی‌ از مالکین‌ مشاع‌ مراجعه‌ نکنند و به‌ طور کلی‌ ، در تمام‌ موارد مندرج‌ در تبصره ‌(6) ماده‌ (9) قانون‌ ، ضمن‌ تودیع‌ بهای‌ زمین‌ مورد تملک‌ به‌ صندوق‌ ثبت‌ سند انتقال‌ ، حسب‌ مورد از طرف‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا شهرداری‌ به‌ قایم‌ مقامی‌ مالک‌ یا مالکین‌ امضا می‌گردد تا در موقع‌ مراجعه‌ مالکین‌ با احتساب‌ و کسر مالیات ها و هزینه‌ های‌ تعلق‌ گرفته‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ به‌ آنها پرداخت‌ شود.

تبصره‌ 1 ـ چنانچه‌ مالک‌ یا مالکین‌ درخواست‌ زمین‌ عوض‌ خارج‌ از محدوده‌ مورد عمل‌ این‌ قانون‌ بنمایند و امکان‌ واگذاری‌ وجود داشته‌ باشد ، پس‌ ازانتخاب‌ زمین‌ و رضایت‌ مالک‌ یا مالکین‌ به‌ اخذ آن‌ ، اداره‌ ثبت‌ ، مبلغ‌ تودیع‌ شده‌ را به‌ مرجع‌ تملک ‌کننده‌ مسترد می‌نماید تا زمین‌ عوض‌ واگذار شود.

تبصره‌ 2 ـ ادارات‌ ثبت‌ مکلفند حسب‌ درخواست‌ مرجع‌ تملک‌کننده‌ زمین‌ و موافقت‌ کتبی‌ شهرداریها و سایرسازمانهای‌ ذی‌ربط‌ ، سند تجمیعی‌ پلاک های ‌محدوده‌ مورد تملک‌ را که‌ ضمنا دربرگیرنده‌ معابر ، مسیل ها ، انهار متروک‌ ، حریمها ، موارد مشابه‌ داخل‌ آن‌ و املاک‌ مجهول ‌المالک‌ ـ از نظر مقررات‌ ثبتی‌ ـ نیزباشد ، طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ صادر نمایند.

در صورتی‌ که‌ در محدوده‌ مورد تجمیع‌ زمین‌ موات‌ یا ملی‌ شده‌ وجود داشته‌ باشد ، سند مالکیت‌ تجمیعی‌ با نظر وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ صادر می‌شود.

تبصره‌ 3 ـ در کلیه‌ مواردی‌ که‌ زمینهایی‌ در طرحهای‌ مصوب‌ دولتی‌ و شهرداری‌ قرار می‌گیرد و گواهی‌ عدم‌ امکان‌ تامین‌ زمینهای‌ مورد نیاز طرح‌ از زمینهای‌ دولتی‌ و موات‌ دریافت‌ شده‌ باشد ، باید مراتب‌ به‌ وسیله‌ دستگاه‌ صاحب‌ طرح‌ به‌ مالک‌ یا مالکین‌ و اداره‌ ثبت‌ اعلام‌ گردد تا از هرگونه‌ نقل‌ وانتقال‌ این‌ گونه‌ زمین ها تا انجام‌ مراحل‌ تملک‌ ، حداکثر ظرف‌ مدت‌ هجده‌ ماه‌ از تاریخ‌ اعلام‌ ، به‌ اداره‌ ثبت‌ خودداری‌ گردد همچنین‌ مراتب‌ باید به‌ شهرداری‌ محل‌ نیز جهت‌ رعایت‌ مقررات‌ قانونی‌ ظرف‌ مدت‌ مزبور اعلام‌ شود.

تبصره‌ 4 ـ دستگاههای‌ مجری‌ طرح‌ موظفند در کلیه‌ موارد ، یک‌ نسخه‌ از آگهی‌ تملک‌ خود را به‌ اداره‌ اوقاف‌ محل‌ و آستان‌ قدس‌ رضوی‌ ارسال‌ دارند عدم‌ ارسال‌ مدارک‌ برای‌ سایر متولیان‌ و آستانه‌ها رافع‌ مسوولیت‌ ادارات‌ اوقاف‌ و متولیان‌ در اجرای‌ این‌ امر نمی‌باشد.

ماده‌ 14 ـ در صورتی‌ که‌ در محدوده‌ اعلان‌ شده‌ برای‌ تملک‌ ، زمین‌ وقفی‌ وجود داشته‌ باشد ـ اعم‌ از اینکه‌ به‌ اجاره‌ واگذار شده‌ یا نشده‌ باشد ادارات اوقاف‌ و متولیان‌ موقوفه‌ مکلفند ظرف‌ پانزده‌ روز از تاریخ‌ انتشار آخرین‌ آگهی‌ ، نظریه‌ خود را به‌ دستگاه‌ مجری‌ طرح‌ اعلام‌ کنند و حداکثر ظرف‌ یک‌ ماه ‌نقشه‌ زمین‌ وقفی‌ و مشخصات‌ آن‌ را ارایه‌ دهند تا حسب‌ مورد نسبت‌ به‌ اجرای‌ آن‌ قسمت‌ از طرح‌ که‌ در زمینهای‌ وقفی‌ است‌. از سوی‌ اوقاف‌ یا آستان ‌قدس‌ رضوی‌ یا متولی‌ اقدام‌ یا سند اجاره‌ به‌ نام‌ دولت‌ تنظیم‌ شود یا عوض‌ آن‌ زمین‌ ، ضمن‌ رعایت‌ مقررات‌ و غبطه‌ موقوفه‌ و با مصالحه‌ واگذار و طرح ‌اجرا گردد.

تبصره‌ ـ به‌ منظور جلوگیری‌ از تضییع‌ حقوق‌ اوقاف‌ ، سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ و آستان‌ قدس‌ رضوی‌ موظفند فهرست‌ کلیه‌ زمینهای‌ اوقافی‌خود را در هر شهر به‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ ارسال‌ نمایند.

ماده‌ 15 ـ مالکینی‌ که‌ در اجرای‌ تبصره‌ (1) ماده‌ (9) قانون‌ برای‌ تعیین‌ تکلیف‌ زمینهای‌ خود در شهرهای‌ موضوع‌ ماده‌ یاد شده‌ مراجعه‌ می‌نمایند ، باید درخواست‌ خود را با نقشه‌ و مشخصات‌ کامل‌ زمین‌ به‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ و شهرداریها تسلیم‌ نمایند تا آن‌ وزارتخانه‌ ، حسب‌ تقاضاهای‌ رسیده‌ ازدستگاههای‌ مختلف‌ و طرحهای‌ خدمات‌ عمومی‌ شهری‌ و شهرداریها از لحاظ‌ نیازهای‌ خود موضوع‌ را بررسی‌ و شهرداریها حداکثر ظرف‌ دو ماه‌ ووزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ ظرف‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ وصول‌ تقاضای‌ مراجعه‌کننده‌ پاسخ‌ متقاضی‌ را بدهند. کلیه‌ دستگاه های‌ ذی‌ ربط‌ مکلف‌ به‌ همکاری‌ با وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ می‌باشند. در صورت‌ اعلام‌ نیاز دستگاه‌ مربوط‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ نسبت‌ به‌ تملک‌ یا واگذاری‌ عوض‌ آن‌ اقدام‌ می‌نمایدو در صورت‌ اعلام‌ عدم‌ نیاز ، چنانچه‌ براساس‌ کاربری‌ زمین‌ امکان‌ عمران‌ و واگذاری‌ برای‌ مالک‌ وجود داشته‌ باشد ، مالک‌ می‌تواند پس‌ از آماده ‌سازی‌ واحداث‌ بنا در زمینهای‌ خود طبق‌ مواد این‌ آیین ‌نامه‌ نسبت‌ به‌ تفکیک‌ و واگذاری‌ واحدهای‌ احداثی‌ به‌ متقاضیان‌ اقدام‌ نماید.

تبصره‌ ـ در صورتی‌ که‌ علی‌ رغم‌ تکمیل‌ مدارک‌ لازم‌ پس‌ از انقضای‌ مهلت‌ مزبور به‌ متقاضی‌ پاسخ‌ داده‌ نشود ، مالک‌ طبق‌ ضوابط‌ قانونی‌ و کاربری های ‌مربوط‌ ، حق‌ عمران‌ و واگذاری‌ زمین‌ خود را دارد.

ماده‌ 16 ـ مالکان‌ زمینهای‌ بایر و دایر با کاربری‌ مسکونی‌ در شهرهای‌ موضوع‌ ماده‌ (9) قانون‌ می‌توانند جهت‌ تفکیک‌ و اخذ پروانه‌ ساختمانی‌ تا هزارمتر مربع‌ برای‌ یک‌ یا چند قطعه‌ از زمینهای‌ خود به‌ شهرداری‌ محل‌ مراجعه‌ نمایند. شهرداری ها مکلفند پس‌ از تطبیق‌ نقشه‌ تفکیکی‌ با درخواست‌ تشکیل‌پرونده‌ به‌ منظور اطلاع‌ از اینکه‌ متقاضی‌ از مزایای‌ مواد (8) و (6) قانون‌ اراضی‌ شهری‌ استفاده‌ کرده‌ است‌ یا خیر ، مراتب‌ را با ذکر مشخصات‌ کامل‌ مالک ‌و پلاک‌ مورد نظر از اداره‌ زمین‌ شهری‌ مربوط‌ ، استعلام‌ و پس‌ از وصول‌ پاسخ‌ در صورت‌ عدم‌ استفاده‌ از مزایای‌ یاد شده‌ ، با رعایت‌ سایر مقررات‌ و اخذ تعهد رسمی‌ مطابق‌ فرم‌ تنظیمی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ مبنی‌ بر عدم‌ استفاده‌ بیشتر از مزایای‌ تبصره‌(2) ماده‌ (9) قانون‌ ، پروانه‌ ساختمانی‌ صادرنمایند.

تبصره‌ 1 ـ در مورد زمینهایی‌ که‌ تملک‌ می‌شود ، چنانچه‌ مالک‌ یا مالکین‌ از مزایای‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (9) قانون‌ استفاده‌ نکرده‌ باشند ، پس‌ از تملک‌ و تهیه ‌طرح‌ تفکیکی‌ و کسر میزان‌ زمینی‌ که‌ به‌ نسبت‌ سهم‌ آنها در خیابانها و خدمات‌ عمومی‌ طرح‌ قرار می‌گیرد تا هزار متر مربع‌ از قطعات‌ قابل‌ واگذاری‌ به‌انتخاب‌ مالک‌ یا مالکین‌ به‌ آنها واگذار می‌گردد تا برابر مقررات‌ عمران‌ نمایند.

تبصره‌ 2 ـ منظور از عدم‌ امکان‌ مندرج‌ در تبصره‌ (2) ماده‌ (9) قانون‌ ، مواردی‌ است‌ که‌ سهم‌ مالکانه‌ در طرح‌ دستگاه‌ تملک‌کننده‌ قرار گرفته‌ و واگذاری ‌آن‌ به‌ مالک‌ باعث‌ برهم‌ خوردن‌ طرح‌ و عدم‌ امکان‌ اجرای‌ آن‌ گردد و جابجایی‌ طرح‌ نیز مقدور نباشد. در این‌ صورت‌ زمینی‌ معادل‌ قیمت‌ زمین‌ تملک ‌شده‌ و حتی‌ المقدور به‌ همان‌ میزان‌ و حداکثر تا حد نصاب‌ مقرر در قانون‌ ، از محل‌ دیگری‌ به‌ مالک‌ یا مالکین‌ واگذار می‌گردد. تشخیص‌ این‌ امر با دستگاه ‌تملک‌کننده‌ است‌.

تبصره‌ 3 ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ ضوابط‌ چگونگی‌ عمران‌ اراضی‌ مازاد بر حد نصاب‌ مالکانه‌ موضوع‌ قسمت‌ آخر تبصره‌ (2) ماده‌ (9) قانون‌ را به ‌نحوی‌ که‌ موجب‌ تشویق‌ در توسعه‌ احداث‌ مسکن‌ باشد ، حداکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ تهیه‌ و جهت‌ اجرا ابلاغ‌ می‌نماید.

ماده‌ 17 ـ در شهرهای‌ غیر مشمول‌ ضرورت‌ ، نقل‌ و انتقال‌ زمینهای‌ بایر و دایر شهری‌ بین‌ اشخاص‌ با رعایت‌ تبصره‌ ماده‌ (14) قانون‌ در خصوص‌زمینهای‌ دایر کشاورزی‌ ، بلامانع‌ است‌، ولی‌ هرگونه‌ تفکیک‌ و احداث‌ بنا مستلزم‌ انجام‌ عملیات‌ آماده‌ سازی‌ ، طبق‌ ضوابط‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی ‌می‌باشد.

ماده‌ 18 ـ وزارت‌ کشاورزی‌ و هیأتهای‌ 7 نفره‌ واگذاری‌ زمین‌ ، حتی‌ الامکان‌ در اجرای‌ تبصره‌ (4) ماده‌ (4) آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مرجع‌ تشخیص ‌زمین های‌ موات‌ و ابطال‌ اسناد آن‌ ـ مصوب‌ 8 7 66 به‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا سایر دستگاه های‌ تملک‌کننده‌ زمین‌ که‌ در اجرای‌ تبصره‌(10) ماده‌ (9) قانون‌ درخواست‌ واگذاری‌ زمین‌ می‌نمایند ، زمین‌ عوض‌ معادل‌ بهای‌ منطقه ‌ای‌ زمین‌ تملک‌ شده‌ در خارج‌ از محدوده‌ مورد عمل‌ قانون‌ ،برای‌ امر کشاورزی‌ به‌ مالکین‌ معرفی‌ شده‌ ، واگذار نمایند.

ماده‌ 19 ـ ادارات‌ ثبت‌ مکلفند در هر مورد که‌ زمینهایی‌ ـ اعم‌ از موات‌ و غیر موات‌ ـ به‌ صورت‌ ششدانگ‌ یا مشاع‌ براساس‌ قانون‌ به‌ مالکیت‌ دولت‌ درمی‌آید به‌ موجب‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا درخواست‌ سایر دستگاهها ـ در مواردی‌ که‌ رأسا زمینهای‌ غیرمواتی‌ را با رعایت‌ مقررات ‌قانون‌ و این‌ آیین ‌نامه‌ تملک‌ می‌نماید نسبت‌ به‌ صدور سند مالکیت‌ به‌ شرح‌ زیر اقدام‌ نمایند

1 ـ ابطال‌ سند مالکیت‌ قبلی‌ ـ اعم‌ از اینکه‌ سند مالکیت‌ در اختیار باشد یا نباشد ـ و صدور سند مالکیت‌ جدید حسب‌ مورد به‌ نام‌ دولت‌ یا شهرداریها به‌ نمایندگی‌ مرجع‌ قانونی‌ درخواست‌کننده‌ سند.

2 ـ در مواردی‌ که‌ زمین‌ سابقه‌ ثبتی‌ به‌ نام‌ اشخاص‌ نداشته‌ باشد و بر اساس‌ نظریه‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ زمین‌ ، موات‌ تشخیص‌ داده‌ شود ، با توجه‌به‌ تبصره‌ الحاقی‌ به‌ ماده‌ (9) آیین ‌نامه‌ قانون‌ ثبت‌ و قبول‌ تقاضای‌ ثبت‌ زمینیهای‌ موات‌ و بایر بلامالک‌ به‌ نام‌ دولت‌ ـ مصوب‌ 1354 و در انتشار آگهی‌ های‌ نوبتی‌ آنها نیازی‌ به‌ تنظیم‌ اظهارنامه‌ ثبتی‌ به‌ نام‌ دولت‌ نبوده‌ و حسب‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ بدون‌ انتشار آگهی ‌های‌ نوبتی‌ وتحدیدی‌ بلافاصله‌ با استفاده‌ از پلاک‌ بخش‌ مربوط‌ و ضمن‌ تعیین‌ شماره‌ فرعی‌ ، صورت‌ مجلس‌ تعیین‌ حدود با رعایت‌ حدود مجاورین‌ ـ در صورت‌ وجود سابقه‌ تحدید حدود ـ با حضور نماینده‌ اداره‌ زمین‌ شهری‌ محل‌ تنظیم‌ و ملک‌ در دفتر املاک‌ ثبت‌ و سند مالکیت‌ به‌ نام‌ دولت‌ به‌ نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ صادر می‌گردد.

3 ـ در صورتی‌ که‌ زمین‌ طبق‌ نظر وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ موات‌ بوده‌ و سابقه‌ درخواست‌ ثبت‌ داشته‌ باشد ، ولی‌ تحدید حدود آن‌ به‌ عمل‌ نیامده‌ باشد اعم‌ از اینکه‌ آگهی های‌ نوبتی‌ آن‌ منتشر شده‌ یا نشده‌ باشد بدون‌ انتشار آگهی‌های‌ نوبتی‌ و تحدیدی‌ نسبت‌ به‌ تنظیم‌ صورت‌ مجلس‌ تعیین‌ حدود لازم‌ وصدور سند مالکیت‌ آن‌ با رعایت‌ بند (1) این‌ ماده‌ از طرف‌ اداره‌ ثبت‌ اقدام‌ می‌گردد.

4 ـ در صورتی‌ که‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ با سایر دستگاههای‌ دولتی‌ یا شهرداری ها براساس‌ ماده‌ (9) قانون‌ قصد تملک‌ زمین‌ غیر مواتی‌ را دارند یا قبلاتملک‌ نموده‌اند ، ولی‌ اساسا سابقه‌ درخواست‌ ثبت‌ ندارد و زمین‌ مزبور از نظر مقررات‌ ثبتی‌ مجهول‌ المالک‌ است‌ ، ادارات‌ ثبت‌ مکلفند ضمن‌ تنظیم‌صورت‌ مجلس‌ لازم‌ در اجرای‌ ماده‌ (13) این‌ آیین ‌نامه‌ که‌ به‌ منزله‌ صورت‌ مجلس‌ احراز تصرف‌ خواهد بود ، مشخصات‌ متصرف‌ را با رعایت‌ حدود مجاورین‌ ـ اگر سابقه‌ تحدید حدود دارد ـ تعیین‌ نمایند. همین‌ صورت‌ مجلس‌ ، مستند انجام‌ معامله‌ خواهد بود. پس‌ از تنظیم‌ سند انتقال‌ بر اساس‌ ماده‌(9) قانون‌ ادارات‌ ثبت‌ باید به‌ ترتیب‌ زیر اقدام‌ به‌ صدور سند مالکیت‌ به‌ نام‌ دولت‌ و شهرداری ها نمایند

الف‌ ـ پس‌ از ارایه‌ یک‌ نسخه‌ سند انتقال‌ (سند تملکی‌) به‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ ، اداره‌ ثبت‌ بر اساس‌ سند رسمی‌ تنظیمی‌ بلافاصله‌ سند مالکیت‌ زمین‌ را به‌ نام‌دولت‌ با نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا سایر دستگاههای‌ دولتی‌ درخواست‌کننده‌ ـ که‌ سند به‌ نام‌ آنها تنظیم‌ شده‌ یا شهرداریها حسب‌ موردصادر می‌نمایند.

ب‌ ـ برای‌ روشن‌ شدن‌ وضع‌ پرداخت‌ بهای‌ زمین‌ مورد تملک‌ ، ادارات‌ ثبت‌ باید نسبت‌ به‌ تنظیم‌ اظهارنامه‌ ثبتی‌ اقدام‌ نمایند و علاوه‌ بر قید نام‌ دولت‌ به‌نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا دستگاه‌ تملک‌ کننده‌ یا شهرداریها نام‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ را که‌ مدعی‌ مالکیت‌ ملک‌ مورد تملک‌ هستند براساس‌ صورت‌ مجلس‌ تنظیمی‌ بالا در اظهارنامه‌ ثبتی‌ قید نمایند و در اجرای‌ دستور ماده‌ (59) آیین ‌نامه‌ قانون‌ ثبت‌ ، مبادرت‌ به‌ انتشار آگهی ‌های‌ نوبتی‌کنند. در صوتی‌ که‌ در مهلت‌ مقرر قانونی‌ ، اعتراضی‌ نرسید پس‌ از گواهی‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ و اخذ مفاصا حساب های‌ لازم‌ بهای‌ زمین‌ به‌ مالک‌ یا مالکین ‌پرداخت‌ می‌شود ، ولی‌ در صورت‌ وصول‌ اعتراض‌ به‌ ثبت‌ تا تعیین‌ تکلیف‌ نهایی‌ از سوی‌ دادگاههای‌ صالح‌ ، بهای‌ ملک‌ پرداخت‌ نخواهد شد.

ج‌ ـ چنانچه‌ زمینی‌ که‌ موات‌ اعلام‌ شده‌ دارای‌ اعتراضی‌ به‌ تشخیص‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ در خصوص‌ نوع‌ زمین‌ یا اعتراض‌ به‌ ثبت‌ یا حدود یا سایر اعتراضات‌ قانونی‌ در مراجع‌ ذی ‌صلاح‌ یا تعارض‌ ثبتی‌ باشد یا در رهن‌ و وثیقه‌ و بازداشت‌ بوده‌ یا حق‌ اعیانی‌ و حق‌ ریشه‌ و کشت‌ برای‌ دیگران‌ درآن‌ قید شده‌ باشد ، ادارات‌ ثبت‌ مکلف‌ به‌ صدور سند آزاد و بدون‌ قید بازداشت‌ یا وثیقه‌ و رهن‌ و سایر قیود یاد شده‌ ، به‌ نام‌ دولت‌ به‌ نمایندگی‌ مرجع‌قانونی‌ درخواست‌کننده‌ سند می‌باشند. در خصوص‌ اعتراض‌ به‌ ثبت‌ و تعارض‌ ثبتی‌ و تشخیص‌ نوع‌ زمین‌ پس‌ از صدور رای‌ قطعی‌ از طرف‌ مراجع ‌قضایی‌ ، ادارات‌ ثبت‌ ، مراجع‌ تملک ‌کننده‌ با رعایت‌ قانون‌ و این‌ آیین‌ نامه‌ حقوق‌ محکوم ‌له‌ را ادا می‌نمایند.

در مورد رهن‌ و وثیقه‌ و بازداشت‌ زمینهای‌ بایر و دایر نیز سازمان‌ تملک‌کننده‌ مجاز است‌ پس‌ از اخذ گواهی‌ از اداره‌ ثبت‌ محل‌ ، از محل‌ اعتبارات‌ طرح ‌تملک‌ زمین‌ ، مبلغ‌ مندرج‌ در سند وثیقه‌ و رهن‌ و مبلغ‌ مورد بازداشت‌ را پرداخت‌ نمایند و مراتب‌ را به‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ اعلام‌ کند. در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ یادشده‌ بیش‌ از مبلغ‌ مورد تملک‌ باشد ، بستانکار و مرجع‌ بازداشت ‌کننده‌ می‌تواند برای‌ وصول‌ بقیه‌ طلب‌ خود تقاضای‌ توقیف‌ سایر اموال‌ بدهکار را براساس‌ قوانین‌ مربوط‌ از مراجع‌ ذی‌ صلاح‌ بنماید.

د ـ در صورتی‌ که‌ زمین‌ مورد تملک‌ براساس‌ سند انتقال‌ رسمی‌ سابقه‌ ثبت‌ داشته‌ ولی‌ آگهی‌ نوبتی‌ آن‌ منتشر نشده‌ باشد ، اداره‌ ثبت‌ محل‌ مکلف‌ است‌ بدون‌ انتشار آگهی‌ تحدیدی‌ نسبت‌ به‌ تنظیم‌ صورت‌ مجلس‌ تحدید حدود با رعایت‌ حدود مجاورین‌ ـ اگر سابقه‌ تحدید حدود داشته‌ باشد ـ اقدام‌ نماید و بلافاصله‌ سند مالکیت‌ زمین‌ را به‌ نام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا دستگاه‌ تملک‌کننده‌ صادر نماید. در صورتی‌ که‌ اشتباهی‌ در اسناد تنظیمی‌ پیش‌ آید ، اصلاح‌ اسناد با تنظیم‌ سند اصلاحی‌ به‌ امضای‌ دستگاه‌ تملک ‌کننده‌ و به‌ قایم‌ مقامی‌ مالک‌ یا مالکین‌ بلامانع‌ است‌ و برای‌ اینکه‌ پرداخت‌ وجه‌ موردتملک‌ به‌ مالک‌ مقدور گردد ، اداره‌ ثبت‌ محل‌ نسبت‌ به‌ انتشار آگهی ‌های‌ نوبتی‌ ، براساس‌ بند (ب‌) این‌ ردیف‌ اقدام‌ می‌نماید. در مورد زمینهای‌ مورد تملک‌ که‌ سابقه‌ ثبت‌ و انتشار آگهی‌ نوبتی‌ داشته‌ ، ولی‌ تحدید حدود آن‌ به‌ عمل‌ نیامده‌ ، تعیین‌ حدود و صدور سند مالکیت‌ به‌ شرح‌ بند یاد شده‌ صورت ‌می‌گیرد.

در انجام‌ عملیات‌ تحدید و تفکیک‌ زمینهای‌ موات‌ یا خریداری‌ شده‌ دولت‌ ، عدم‌ اجرای‌ ماده‌ (80) آیین‌ نامه‌ قانون‌ ثبت‌ و عدم‌ حضور مالک‌ اولیه‌ ، مانع ‌انجام‌ عملیات‌ یاد شده‌ نخواهد بود و ادارات‌ ثبت‌ مکلفند برابر نقشه‌ ارایه‌ شده‌ نسبت‌ به‌ تحدید و تفکیک‌ ، بدون‌ حفر پی‌ اقدام‌ نمایند.

5 ـ در مواردی‌ که‌ زمین‌ براساس‌ نظر وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ موات‌ تشخیص‌ داده‌ شود ، ادارات‌ ثبت‌ مکلفند به‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن‌ وشهرسازی‌ قبل‌ از قطعیت‌ نظریه‌ مرقوم‌ سند مالکیت‌ آن‌ را به‌ نام‌ دولت‌ به‌ نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ صادر نمایند. در صورتی‌ که‌ براساس‌ رای ‌قطعی‌ دادگاه‌ ، زمین‌ غیرموات‌ تشخیص‌ داده‌ شود ، در شهرهای‌ مشمول‌ ضرورت‌ بر اساس‌ ماده‌ (9) قانون‌ با مالک‌ رفتار می‌شود و سایر شهرها و شهرک های‌ کشور ، تبصره‌های‌ (7) و (8) ماده‌ (9) قانون‌ ، قابل‌ اجراست‌.

6 ـ مقررات‌ بند (5) این‌ ماده‌ از جهت‌ صدور سند مالکیت‌ به‌ نام‌ دولت‌ و شهرداریها در مورد زمینهایی‌ که‌ در اجرای‌ قانون‌ اراضی‌ شهری‌ مصوب ‌27 12 60 ـ موات‌ شناخته‌ شده‌ یا به‌ تملک‌ دولت‌ درآمده‌ ، ولی‌ سند مالکیت‌ آن‌ صادر نگردیده‌ ، قابل‌ اجراست‌.

7 ـ زمینهایی‌ که‌ مالکیت‌ آنها در اجرای‌ قانون‌ لغو مالکیت‌ موات‌ شهری‌ و اصلاحیه‌ آن‌ لغو گردیده‌ و مراتب‌ به‌ دفاتر املاک‌ ثبت‌ ، اخبار و به‌ امضای‌ مسوول‌ مربوط‌ رسیده‌ باشد ، با توجه‌ به‌ ماده‌ (22) قانون‌ ثبت‌ در مالکیت‌ دولت‌ مستقر و سند مالکیت‌ آن‌ باید به‌ نام‌ دولت‌ صادر شود.

8 ـ اسناد زمینهای‌ مواتی‌ که‌ قبلا در اختیار بنیادهای‌ غیردولتی‌ از جمله‌ بنیاد مستضعفان‌ بوده‌ یا باشد ، باید به‌ نام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ صادر شود.

9 ـ افراز زمینهای‌ مشاعی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ و دستگاه‌ تملک‌کننده‌ براساس‌ لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ افراز مورد تصرف‌ سازمانهای‌ عمران‌ اراضی‌شهری‌ ـ مصوب‌ 1358 شورای‌ انقلاب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ـ به‌ عمل‌ خواهد آمد و دعوت‌ از سایر مالکین‌ مشاعی‌ جهت‌ افراز ، ضرورت‌ ندارد.

10 ـ قبول‌ تقاضای‌ ثبت‌ زمینهای‌ موات‌ از اشخاص‌ مطلقا ممنوع‌ است‌ و ادارات‌ ثبت‌ مکلفند قبل‌ از پذیرش‌ ثبت‌ زمینها به‌ نام‌ اشخاص‌ و ادامه‌ تشریفات‌ ثبتی‌ زمینهای‌ ثبت‌ شده‌ و افراز و تقسیم‌ و تفکیک‌ زمینها ، موافقت‌ کتبی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ را اخذ نمایند.

11 ـ دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند قبل‌ از انجام‌ هرگونه‌ معامله‌ نسبت‌ به‌ زمینهای‌ موضوع‌ قانون‌ ، مراتب‌ را از وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ استعلام‌ و براساس ‌نظر آن‌ وزارتخانه‌ و رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ اقدام‌ نمایند.

ماده‌ 20 ـ کلیه‌ دستگاههای‌ یاد شده‌ در ماده‌ (10) قانون‌ موظفند زمینهای‌ خود را در اجرای‌ ماده‌ (10) قانون‌ ، در اختیار وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ قراردهند. ادارات‌ ثبت‌ مکلفند پس‌ از اعلام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌ انتقال‌ ملک‌ در دفاتر املاک‌ و صدور سند مالکیت‌ به‌ نام‌ دولت‌ با نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا دستگاههایی‌ که‌ وزارت‌ مزبور معرفی‌ می‌کند ، اقدام‌ نمایند. هریک‌ از کارکنان‌ دستگاههای‌ یاد شده‌ که‌ در تحویل ‌زمینهای‌ مذکور و صدور اسناد مالکیت‌ آنها به‌ شرح‌ این‌ ماده‌ ، مسامحه‌ یا کارشکنی‌ نمایند در اجرای‌ ماده‌ (16) قانون‌ متخلف‌ محسوب‌ شده‌ و با اعلام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ مورد پیگرد قانونی‌ قرار خواهند گرفت‌ و از تاریخ‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ چنانچه‌ ظرف‌ دو ماه‌ نسبت‌ به‌تحویل‌ زمین‌ و اسناد و مدارک‌ آن‌ اقدام‌ ننمایند ، ادارات‌ ثبت‌ مکلفند به‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ سند مالکیت‌ جدید به‌ نام‌ دولت‌ به ‌نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا دستگاههایی‌ که‌ وزارت‌ مزبور معرفی‌ می‌کند ، صادر نمایند.

تبصره‌ 1 ـ صدور سند مالکیت‌ زمینهای‌ ملی‌ شده‌ یا سایر زمینهای‌ دولتی‌ واقع‌ در محدوده‌ مورد عمل‌ قانون‌ ، به‌ نام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ نیاز به‌ تحویل‌ و تنظیم‌ صورت‌ جلسه‌ از طرف‌ سرجنگلداریها ندارد.

تبصره‌ 2 ـ در صورتی‌ که‌ در اراضی‌ مذکور تجاوزات‌ و تصرفاتی‌ صورت‌ گرفته‌ باشد ، در موقع‌ معاینه‌ محل‌ با حضور نماینده‌ سرجنگلداری‌ یا دستگاه‌ دارنده‌ زمین‌ ، میزان‌ تصرفات‌ و تجاوزات‌ ، صورت‌ جلسه‌ شده‌ و سند مالکیت‌ کل‌ محدوده‌ ملی‌ شده‌ یا زمین‌ دولتی‌ مذکور بدون‌ توجه‌ به‌ تجاوزات‌ انجام ‌شده‌ بنام‌ دولت‌ به‌ نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ صادر می‌گردد.

ماده‌ 21 ـ در مورد زمینهای‌ مشاعی‌ چنانچه‌ یک‌ یا چند مالک‌ مشاع‌ در مهلت‌ مقرر مراجعه‌ کنند ، ولی‌ به‌ لحاظ‌ عدم‌ حضور بقیه‌ مالکین‌ انجام‌ معامله‌ کل‌ ملک‌ مقدور نباشد ، نسبت‌ به‌ آن‌ تعداد از مالکین‌ که‌ تنظیم‌ سند امکان‌ ندارد ، طبق‌ مفاد قانون‌ و این‌ آیین ‌نامه‌ سند انتقال‌ به‌ قایم‌ مقامی‌ مالک‌ یا مالکین ‌امضا می‌شود.

فصل‌ چهارم‌ ـ نحوه‌ آماده ‌سازی‌ و عمران‌ و واگذاری‌ زمین ها

ماده‌ 22 ـ آماده‌ سازی‌ زمین‌ عبارت‌ از مجموعه‌ عملیاتی‌ است‌ که‌ مطابق‌ دستورالعمل‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ زمین‌ را برای‌ احداث‌ مسکن‌ مهیا می‌سازد که‌ شامل‌ موارد زیر می‌باشد

الف‌ ـ عملیات‌ زیربنایی‌ از قبیل‌ تعیین‌ بر و کف‌ ، تسطیح‌ و آسفالت‌ معابر ، تامین‌ شبکه‌ های‌ تاسیساتی‌ آب‌ و برق‌ ، جمع ‌آوری‌ و دفع‌ آبهای‌ سطحی‌ و فاضلاب‌ و غیره‌.

ب‌ ـ عملیات‌ روبنایی‌ مانند احداث‌ مدارس‌ ، درمانگاه‌ ، واحد انتظامی‌ ، فضای‌ سبز ، اداره‌ آتش‌ نشانی‌ ، اماکن‌ تجاری‌ و نظایر آن‌.

ماده‌ 23 ـ دستگاهها ، بنیادها ، نهادها و اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ واگذارکننده‌ زمین‌ در صورتی‌ مجاز به‌ واگذاری‌ خواهند بود که‌ اجرای‌ عملیات ‌زیربنایی‌ زمینهای‌ آنها طبق‌ ضوابط‌ و تایید دستگاه های‌ اجرایی‌ مربوط‌ ، قبل‌ از واگذاری‌ انجام‌ شده‌ باشد.

تبصره‌ ـ در صورتی‌ که‌ تعاونیهای‌ مسکن‌ قادر به‌ انجام‌ آماده‌ سازی‌ تمام‌ زمین‌ یا بخشی‌ از آن‌ باشند می‌توانند طبق‌ ضوابط‌ و مقررات‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ اقدام‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ هنگام‌ تعیین‌ قیمت‌ قطعی‌ زمین‌ ، هزینه‌ آماده‌ سازی‌ از قیمت‌ قطعی‌ کسر خواهد شد.

ماده‌ 24 ـ مالکین‌ زمینهای‌ دایر و بایر اعم‌ از حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ طبق‌ مواد (14) و (15) قانون‌ ، مجوز تبدیل‌ و تغییر کاربری‌ زمین‌ خود را از وزارت ‌مسکن‌ و شهرسازی‌ اخذ کرده‌اند و قصد تفکیک‌ یا افراز یا تقسیم‌ اراضی‌ خود را دارند ، موظفند نقشه‌ تفکیکی‌ زمینهای‌ خود را به‌ ضمیمه‌ طرحهای ‌اجرایی‌ آماده‌ سازی‌ همراه‌ با برآورد هزینه‌ های‌ مربوط‌ به‌ ادارات‌ کل‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ محل‌ ، ارایه‌ نمایند.

ماده‌ 25 ـ بهای‌ تمام‌ شده‌ هر قطعه‌ زمین‌ برای‌ امر مسکن‌ عبارت‌ است‌ از قیمت‌ منطقه‌ای‌ زمین‌ در زمان‌ واگذاری‌ به‌ علاوه‌ کلیه‌ هزینه ‌های‌ تعلق‌ گرفته‌ ومتناسب‌ با هر طرح‌ طبق‌ دستورالعمل‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌.

ماده‌ 26 ـ در کلیه‌ طرحهای‌ آماده‌ سازی‌ تاسیسات‌ روبنایی‌ مثل‌ مدارس‌ و درمانگاه‌ ، فضای‌ سبز و نظایر آن‌ حتی‌ الامکان‌ از محل‌ عواید اماکن‌ تجاری‌ ، زمینهای‌ واگذاری‌ همان‌ شهر ، احداث‌ شده‌ و عرصه‌ و اعیان‌ آنها به‌ صورت‌ رایگان‌ به‌ دستگاه های‌ بهره ‌برداری ‌کننده‌ تحویل‌ می‌شود.

دستورالعمل‌ تعیین‌ سرانه‌ تاسیسات‌ روبنایی‌ توسط‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ تهیه‌ و ابلاغ‌ می‌شود.

ماده‌ 27 ـ بهای‌ واگذاری‌ قطعات‌ زمین‌ برای‌ احداث‌ واحدهای‌ انتفاعی‌ نظیر تجاری‌ ، اداری‌ و خدماتی‌ صنفی‌ برابر است‌ با قیمت‌ منطقه‌ای‌ ، به‌ علاوه‌ هزینه‌ های‌ زیربنای‌ و روبنایی‌ قطعه‌ که‌ از متقاضی‌ دریافت‌ می‌گردد. وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ موظف‌ است‌ در عقد قرارداد واگذاری‌ این‌ گونه‌ قطعات ‌ترتیبی‌ اتخاذ نماید که‌ بهای‌ دریافتی‌ بابت‌ هزینه‌ های‌ تاسیسات‌ روبنایی‌ ، صرف‌ احداث‌ تاسیسات‌ مزبور شود.

تبصره‌ ـ در احداث‌ واحدهای‌ انتفاعی‌ ، مجموعه‌های‌ مسکونی‌ کارگری‌ با وجود شرایط‌ مساوی‌ ، حق‌ تقدم‌ با تعاونی های‌ کارگری‌ است‌.

ماده‌ 28 ـ واگذاری‌ هر نوع‌ زمین‌ در طرحهای‌ مصوب‌ شهری‌ که‌ به‌ توسعه‌ یا احداث‌ معابر و میادین‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌ ، ممنوع‌ می‌باشد.

ماده‌ 29 ـ واگذاری‌ زمین‌ به‌ افراد و اعضای‌ شرکتهای‌ تعاونی‌ مسکن‌ و کارکنان‌ دولت‌ بر اساس‌ ضوابط‌ و مقرراتی‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ ، با رعایت‌ قوانین‌ و لحاظ‌ اولویت‌ برای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ دولت‌ تعیین‌ و ابلاغ‌ خواهد گردید.

تبصره‌ 1 ـ واگذاری‌ زمین‌ به‌ سازندگان‌ واحدهای‌ مسکونی‌ ، اعم‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ و نیز کسانی‌ که‌ آمادگی‌ و شرایط‌ لازم‌ را برای ‌سرمایه ‌گذاری‌ در امر تولید و احداث‌ واحدهای‌ مسکونی‌ به‌ منظور واگذاری‌ قطعی‌ یا اجاره‌ دارند ، براساس‌ ضوابطی‌ است‌ که‌ از طریق‌ وزارت‌ مسکن‌ وشهرسازی‌ تعیین‌ می‌شود.

تبصره‌ 2 ـ انتقال‌ قطعی‌ اراضی‌ واگذار شده‌ ، پس‌ از ارایه‌ گواهی‌ پایان‌ کار ساختمانی‌ خواهد بود و ممنوعیت‌ انتقال‌ مندرج‌ در اسناد انتقال‌ قطعی ‌تنظیمی‌ به‌ تاریخ‌ پیش‌ از اجرای‌ این‌ آیین‌ نامه‌ کان‌ لم‌ یکن‌ تلقی‌ می‌گردد.

تبصره‌ 3 ـ اوراق‌ قرارداد واگذاری‌ یاد شده‌ و نیز اوراق‌ واگذاری‌ زمین‌ در شهرهای‌ جدید ، در مراحل‌ مرتبط‌ با اعطای‌ تسهیلات‌ بانکی‌ و تسهیلاتی‌ که‌ سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ به‌ مشمولان‌ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ می‌دهد ، در حکم‌ سند رسمی‌ بوده‌ و در مواردی‌ که‌ زمین‌ مورد واگذاری‌ فاقد صورت‌ مجلس‌ تفکیکی‌ است‌ ، نماینده‌ دستگاه‌ واگذار کننده‌ زمین‌ ، اسناد تنظیمی‌ را منحصرا از جهت‌ تجویز رهن‌ ، امضا می‌نماید.

ماده‌ 30 ـ واگذاری‌ زمینهای‌ شهرداریها ، شرکتها و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ شهرداریها توسط‌ آنها به‌ منظوری‌ غیر از رفع‌ نیازمندیهای‌ عمومی‌ شهر و عوض ‌املاک‌ واقع‌ در طرحهای‌ مصوب‌ شهری‌ ، منوط‌ به‌ مجوز وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ می‌باشد.

ماده‌ 31 ـ واگذاری‌ زمین‌ جهت‌ ایجاد یا توسعه‌ یا انتقال‌ انواع‌ موسسات‌ یا کارگاه های‌ تولیدی‌ و خدماتی‌ و محلهای‌ کسب‌ ، با شرایط‌ زیر انجام‌ می‌گیرد

الف‌ ـ متقاضی‌ ، خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ را انجام‌ داده‌ یا دارای‌ کارت‌ معافیت‌ بوده‌ و توانایی‌ مالی‌ احداث‌ ساختمان‌ را داشته‌ باشد.

ب‌ ـ مجوز قانونی‌ لازم‌ را جهت‌ دایر نمودن‌ واحد پیشنهادی‌ داشته‌ باشد.

ج‌ ـ زمینهای‌ واگذاری‌ برای‌ هر پیشه‌ یا کارگاه‌ باید مطابق‌ با کاربری‌ زمین‌ در طرحهای‌ شهرسازی‌ مصوب‌ ، و در صورت‌ فقدان‌ طرحهای‌ یاد شده‌ ، طبق ‌مقررات‌ شهرداری‌ برای‌ آن‌ منطقه‌ شهر باشد.

د ـ حداقل‌ پنج‌ سال‌ پیش‌ از تسلیم‌ تقاضای‌ زمین‌ به‌ طور متوالی‌ در شهر محل‌ درخواست‌ زمین‌ سکونت‌ داشته‌ باشد.

ه ـ در بعضی‌ از شهرهای‌ محروم‌ ، طبق‌ اعلام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ رعایت‌ شرط‌ مدت‌ سکونت‌ برای‌ متقاضی‌ ضروری‌ نمی‌باشد ، مشروط‌ بر آنکه ‌متقاضی‌ در شهرهای‌ مزبور ، به‌ سرمایه‌ گذاری‌ در امر ایجاد واحدهای‌ تولیدی‌ ، صنعتی‌ و خدماتی‌ به‌ جز محلهای‌ کسب‌ اقدام‌ نماید.

تبصره‌ 1 ـ افرادی‌ که‌ حرفه‌ دیگری‌ جز آنچه‌ برای‌ آن‌ تقاضای‌ زمین‌ می‌نمایند نداشته‌ باشند ، اولویت‌ خواهند داشت‌.

تبصره‌ 2 ـ به‌ منظور جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ در نقاط‌ محروم‌ و کمک‌ به‌ امر تولید و اشتغال‌ افراد ، به‌ شرط‌ آنکه‌ افراد مزبور از وزارتخانه ‌های‌ تولیدی‌ مجوز قانونی‌ داشته‌ باشند ، ضمن‌ اولویت‌ اعطای‌ زمین‌ به‌ این‌ گونه‌ افراد ، از تخفیف های‌ مناسب‌ با تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ زمین‌ شهری‌ برخوردارمی‌شوند.

ماده‌ 32 ـ واگذاری‌ زمینهای‌ داخل‌ شهرکهای‌ مشمول‌ قانون‌ ( اجازه‌ واگذاری‌ اراضی‌ داخل‌ شهرکها برای‌ تامین‌ اعتبار مربوط‌ به‌ تکمیل‌ ساختمانهای ‌شهرکهای‌ نیمه‌ تمام‌ دولتی‌ ) ـ مصوب‌ 6 7 1360 ـ که‌ در زمان‌ طبق‌ اخذ مجوز شهرک‌ ، خارج‌ از حریم‌ استحفاظی‌ شهرها بوده‌اند ، طبق‌ قانون‌ یاد شده‌ و آیین ‌نامه‌ آن‌ انجام‌ می‌گیرد.

ماده‌ 33 ـ منظور از زمینهای‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ ، یاد شده‌ در ماده‌ (13) قانون‌ ، کلیه‌ زمینهایی‌ است‌ که‌ به‌ نام‌ دولت‌ دارای‌ سند بوده‌ یا در جریان‌ ثبت‌ به‌ نام‌ دولت‌ است‌ و همچنین‌ کلیه‌ زمینهای‌ ملی‌ شده‌ و مواتی‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ مصوب‌ و آرای‌ کمیسیونهای‌ مربوط‌ ، متعلق‌ به‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ است‌ ـاعم‌ از اینکه‌ به‌ نام‌ دولت‌ ثبت‌ شده‌ یا نشده‌ باشد ـ نمایندگی‌ دولت‌ در مورد زمینهای‌ مزبور با سازمان‌ زمین‌ شهری‌ یا دستگاهی‌ است‌ که‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ به‌ آن‌ تفویض‌ اختیار می‌کند.

ماده‌ 34 ـ منظور از زمینهای‌ متعلق‌ به‌ شهرداری‌ ـ یاد شده‌ در ماده‌ (13) قانون‌ ـ کلیه‌ زمینهایی‌ است‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ به‌ شهرداری ها تعلق‌ دارد. اعم ‌از آنکه‌ به‌ نام‌ شهرداری‌ دارای‌ سند باشد یا نباشد.

ماده‌ 35 ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ مجاز است‌ نسبت‌ به‌ واگذاری‌ زمینهای‌ نزدیک‌ کارخانه‌ها و کارگاههای‌ تولیدی‌ به‌ کارکنان‌ آنها در صورتیکه‌ کارخانه ‌یا کارگاه‌ با هزینه‌ خود ، واحدهای‌ مسکونی‌ و تاسیسات‌ عمومی‌ مربوط‌ را احداث‌ و فقط‌ به‌ کارکنانی‌ که‌ علاوه‌ بر دارا بودن‌ شرایط‌ دریافت‌ زمین‌ به‌صورت‌ انفرادی‌ حداقل‌ دو سال‌ در آن‌ واحد اشتغال‌ به‌ کار داشته‌اند ، به‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ مورد تایید آن‌ وزارت‌ اقدام‌ نماید. در این‌ صورت‌ پس‌ از اتمام‌ واحدهای‌ مسکونی‌ امر انتقال‌ ، زیر نظر وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ انجام‌ می‌گیرد. در مورد کارخانه ‌هایی‌ که‌ تازه‌ تاسیس‌ شده‌اند ، شرط‌ دو سال‌ اشتغال‌ درآن‌ واحد ، ضروری‌ نمی‌باشد.

ماده‌ 36 ـ شرایط‌ واگذاری‌ زمین‌ جهت‌ احداث‌ خانه ‌های‌ سازمانی‌ به‌ موسسات‌ و کارگاه ها و کارخانه‌ هایی‌ که‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ باشند ، به‌ شرح‌ زیرمی‌باشد

الف‌ ـ ضرورت‌ احداث‌ واحدهای‌ مسکونی‌ سازمان‌ به‌ تایید وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ برسد.

ب‌ ـ متقاضی‌ ، دارای‌ مجوز احداث‌ کارخانه‌ یا کارگاه‌ و پروانه‌ اشتغال‌ از مراجع‌ مربوط‌باشد.

ج‌ ـ تعداد شاغلانی‌ که‌ برای‌ آنها خانه ‌های‌ سازمانی‌ احداث‌ می‌شود ، باید از نظر اینکه‌ از کارکنان‌ کارخانه‌ یا کارگاه‌ متقاضی‌ می‌باشند ، به‌ تایید وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ یا ادارات‌ تابع‌ در شهرستان‌ مورد نظر برسد.

د ـ حداقل‌ سن‌ شاغلان‌ بند (3) باید (18) سال‌ تمام‌ و دارای‌ کارت‌ پایان‌ خدمت‌ یا معافیت‌ از خدمت‌ باشند.

ه ـ تعداد شاغلان‌ در طول‌ سال‌ از (20) نفر کمتر نباشد و حق‌ بیمه‌ آنان‌ نیز تا هنگام‌ درخواست‌ ، کلا پرداخت‌ شده‌ باشد.

و ـ پروژه‌ ساختمانی‌ از نظر مساحت‌ زیربنای‌ هر واحد و کیفیت‌ و مصالح‌ ساختمانی‌ ، مطابق‌ با ضوابط‌ تعیین‌ شده‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ باشد.

ز ـ خانه‌ های‌ سازمانی‌ احداث‌ شده‌ به‌ صورت‌ واحدهای‌ سازمانی‌ تلقی‌ می‌شود و تابع‌ قوانین‌ مربوط‌ می‌باشد.

فصل‌ پنجم‌ ـ مقررات‌ متفرقه

ماده‌ 37 ـ سهم‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ در شرکتهایی‌ که‌ در اجرای‌ قسم‌ اخیر تبصره‌ (5) ماده‌ (11) قانون‌ با مشارکت‌ بیش‌ از پنجاه‌ درصد (50%)بخش‌ غیردولتی‌ ایجاد می‌شود ، به‌ صورت‌ آورده‌ غیرنقدی‌ از محل‌ زمین ها به‌ قیمت‌ عادله‌ روز کارشناسی‌ رسمی‌ تامین‌ می‌شود. اساسنامه‌ این‌ گونه ‌شرکتها نیز مطابق‌ تبصره‌ یاد شده‌ ، به‌ تصویب‌ دولت‌ خواهد رسید.

تبصره‌ ـ خدمت‌ کارکنان‌ دولت‌ در شرکتهای‌ یاد شده‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ (11) قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ مجاز است‌.

ماده‌ 38 ـ قوای‌ انتظامی‌ و نهادهای‌ انتظامی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ حسب‌ مورد به‌ تقاضای‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا شهرداریها مکلفند در رفع‌ آثار تصرف ‌و تجاوز از زمینهای‌ مشمول‌ قانون‌ ، با وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ و شهرداری ها همکاری‌ ، نظارت‌ و دخالت‌ مستقیم‌ نمایند.

ماده‌ 39 ـ با انقضای‌ پنج‌ سال‌ مهلت‌ مندرج‌ در ماده‌ (9) قانون‌ ، صرفا موادی‌ از این‌ آیین‌ نامه‌ که‌ در ارتباط‌ با کلیه‌ شهرها و شهرک های‌ کشور باشد ، همچنان ‌قابل‌ اجرا بوده‌ و در کلیه‌ شهرها و شهرک های‌ کشور به‌ صورت‌ یکسان‌ ، عمل‌ می‌شود.

ماده‌ 40 ـ این‌ تصویبنامه‌ جایگزین‌ تصویب‌ نامه‌ شماره‌ 51994ت‌ 315 مورخ‌ 29 4 1367 می‌شود
نوشته شده توسط کارشناس  | لینک ثابت |